Det er til hver en tid den danske version af Aftalevilkår, der er gældende.

Når du booker en guide
Pris står under hver enkelt profil. Under hver turbeskrivelse er vist, hvilke guider der kan turen - og dermed også deres priser.

Når du booker en rejseleder
Pris står under hver enkelt profil. En rejseleder bookes minimum 2 sammenhængende fulde dage incl. indkvartering, fuld forplejning, forsikring m.m.

Her finder du uddybende definitioner på forskellen mellem guide og rejseleder

Genveje til de enkelte afsnit i aftalevilkår

 1. Generelt
 2. Guideservice Danmarks rolle som formidler
 3. Aftaleindgåelse
 4. Priser - ordinære og hasteopgaver
 5. Fordele for fordelskunder
 6. Aflysning
 7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere
 8. Fremtidige bookinger
 9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide
 10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak
 11. Ansvar
 12. Lovvalg og værneting
 13. Kontakt

Aftale-vilkår

1. Generelt

 1. De til enhver tid gældende aftalevilkår regulerer samtlige aftaler mellem Guideservice Danmark, CVR-nr. 31405467 og kunden.

 2. Enhver ændring eller tillæg til disse vilkår eller andre indgåede aftaler er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 3. Når nærværende aftalevilkår er oversat til andre sprog og der måtte være uoverensstemmelse i forståelsen af teksten, vil den danske version være gældende.

 4. Ved "annoncent" forstås den person, som kunden booker, hvad enten dette er en guide, rejseleder eller foredragsholder.

2. Guideservice Danmarks rolle som formidler

 1. I forbindelse med levering af den aftalte ydelse agerer Guideservice Danmark alene som formidler imellem kunden og den ansvarlige annoncent.

 2. Fra det øjeblik kunden foretager en booking af en annoncent gennem Guideservice Danmark, optræder Guideservice Danmark alene som formidler imellem kunden og annoncenten.

3. Aftaleindgåelse

 1. Forud for enhver aftaleindgåelse skal du som kunde acceptere disse aftalevilkår. Kunden opfordres til grundigt at gennemgå disse.

 2. Med kundens betaling af depositum iværksættes opgaven.

 3. Når opgaven efterfølgende bekræftes af Guideservice Danmark og kontaktdata fremsendes, anses aftalen som værende endeligt indgået.

 4. Kunden er ansvarlig for og bærer risikoen for, at de afgivne oplysninger er korrekte, idet Guideservice Danmark ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse.

4. Priser

 1. Administrationsgebyr:

  1. booking af guider kr. 44 excl. moms (kr. 55 incl. moms)
  2. booking af rejseledere kr. 124 excl. moms (kr. 155 incl. moms)
  3. booking af foredragsholdere 124 excl. moms (kr. 155 incl. moms)

  4. EAN gebyr (kun hvis du skal have EAN faktura (offentlige institutioner)) kr. 125 excl. moms (kr. 156,25 incl. moms)

 2. Igangsatte opgaver afregnes efter opgavens omfang. Hvis kunden ikke booker en af de foreslåede annoncenter, opkræver Guideservice Danmark honorar for håndtering af opgaven. Hvis Guideservice Danmark mod forventning ikke kan løse opgaven, tilbagebetales depositum og der betales ikke honorar.

 3. Der betales altid depositum kr. 500/booking. Kan Guideservice Danmark ikke finde en kvalificeret guide/rejseleder tilbagebetales depositum. Annullerer kunden opgaven tilbagebetales depositum ikke. 

 4. Skal Guideservice Danmark igangsætte og lægge opgaven i bookingen på dine vegne, betales et gebyr på kr. 250 excl. moms (kr. 312,50 incl. moms) Du kan selv gratis igangsætte opgaven via diverse bookinglinks.

 5. Annoncenters priser fremgår på deres personlige profiler på websitet. Kunden kan frit vælge at booke en annoncent direkte via profilen og derved spare prisen for udarbejdelse af tilbud.

 6. Tidskrævende opgaver som f.eks. forespørgsler, udarbejdelse af tilbud, afregnes efter opgavens omfang, dog minimum kr. 500,00 (kr. 625 incl. moms).

 7. Når en bookingbekræftelse er fremsendt, vil efterfølgende ændringer blive faktureret med et ændringshonorar. Ændringshonorar, booking af entreer og billetter m.m. faktureres med administrationsgebyr minimum kr. 250 excl. moms (kr. 312,50 incl. moms) afhængig af tidsforbruget.

 8. Hasteopgaver afregnes altid med et sidste-øjebliks-gebyr, minimum kr. 1200,00 excl. moms (kr. 1500 incl. moms) afhængig af tidsforbruget. Dette uanset om Guideservice Danmark kan finde en egnet annoncent.

  1. Rejseledere mindre end tolv (12) dage før opgaven skal udføres.

  2. Guider mindre end fire (4) dage til opgaven skal udføres.

  3. Foredragsholdere mindre end tolv (12) dage før opgaven skal udføres.

5. Fordelskunder

Når et bureau forpligter sig til i Danmark udelukkende at booke guider og rejseledere gennem Guideservice Danmark opnås status af Fordelskunde.

I hvert kalenderår forpligter fordelskunder sig til minimum enten at gennemføre bookinger af guider for kr. 40.000 eller rejseledere for kr. 850.000. Herefter ydes 5% rabat på resten af årets gennemførte opgaver.

Indgås fordelskunde aftale for bookinger af både guider og rejseledere, er det sammenlagte beløb kr. 875.000, hvorefter der ydes 5% rabat på resten af årets gennemførte opgaver.

Fordelskunde aftale skal være særskilt indgået på skrift mellem kunden/bureauet og Guideservice Danmark og være gældende for alle fremtidige bookinger. Opsigelse af fordelskunde aftale skal ske skriftligt med minimum 30 dages varsel.

  1. Fordelskunder har mulighed for at bringe egne guider/rejseledere med ind i samarbejdet. Guideservice Danmark tilbyder, at de guider/rejseledere, der bringes med ind i samarbejdet, får fortrinsret til enhver opgave for Fordelskunden - efter Fordelskundens ønske.

  2. Guideservice Danmark forpligter sig til at booke guider til alle Fordelskundens ture, når de er booket minimum fire (4) uger før afviklingsdato.

  3. Guideservice Danmark forpligter sig til at booke rejseledere til alle Fordelskundens rejser, når de er booket minimum tolv (12) uger før afviklingsdato.

  4. Fordelskunder har mulighed for at lave fastpris-aftaler - dog bortfalder så rabatten i pkt. 5 - VIII.

  5. Fordelskunder betaler ikke depositum.

  6. Fordelskunder betaler ikke administrationsgebyr.

  7. Fordelskunder betaler ikke afbestillingsgebyr for guider ved aflysning mere end 48 timer før afvikling og for rejseledere mere end 14 dage før afvikling. Ved senere aflysninger betales fuldt honorar.

  8. Fordelskunder får 50% rabat på gebyr for sidste-øjebliks-bookinger - se. pkt. 5.

  9. Bonus for Fordelskunder.
   Ved gennemførte bookinger af guider for kr. 40.000 eller rejseledere for kr. 850.000 ydes 5% rabat på resten af årets gennemførte opgaver. Booker Fordelskunden både guider og rejseledere for et sammenlagt beløb på kr. 875.000 ydes 5% rabat på resten af årets gennemførte opgaver.

6. Aflysning

 1. Kundens aflysning af en booking eller opgave skal ske skriftligt til Guideservice Danmark.

 2. I tilfælde af kundens aflysning fortabes det opkrævede depositum.

 3. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst fire (4) ugers varsel, har den bookede annoncent ikke krav på betaling.

 4. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst tre (3) ugers varsel har rejseledere og foredragsholdere krav på 50 % af honoraret. Herefter har rejseledere og foredragsholdere krav på det fulde honorar

 5. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst to (2) ugers varsel har guider krav på 50 % af honoraret. Herefter har guider krav på det fulde honorar.

 6. I tilfælde af en annoncents aflysning, er denne forpligtet til at sørge for en kvalificeret afløser, hvortil den aflysende annoncent selv afholder enhver yderligere omkostning.

7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere

 1. I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, er booking af annoncent ikke omfattet af fortrydelsesretten, hvorfor afsnit 5 i dette dokument alene er gældende.

 2. I henhold til forældelsesloven kan en kunde, der er forbruger, reklamere over den leverede ydelse. Ved enhver rettidig og velbegrundet reklamation har kunden mulighed for afslag i prisen eller at få pengene tilbage.

8. Fremtidige bookinger

 1. Enhver fremtidig booking af eller henvendelse til en allerede booket annoncent, skal foregå via Guideservice Danmark

 2. Hvis kunden overtræder nærværende afsnit betales en bod pålydende kr. 8.000,00 pr. overtrædelse.

 3. Denne forpligtelse er gældende i 3 år efter seneste booking af den respektive annoncent.

9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide

 1. Deltagerne har selv det fulde ansvar for deres sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af løbe- eller cykelturen.

 2. Løbetempoet fremgår af beskrivelsen af løberuten. Løbe- eller cykelguiden er berettiget til at bortvise deltagere, der ikke kan følge med. Deltagerne har ikke krav på kompensation som følge heraf.

 3. Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsloven og tage behørig hensyn til andre trafikanter samt øvrige forhold.

 4. Deltagerne sørger selv for at medbringe forplejning, samt andet de kunne have brug for på turen.

 5. Hvis en guide bliver forhindret i at gennemføre en booking sørger Guideservice Danmark for at finde en anden guide. Hvis en anden guide ikke kan findes, tilbagebetales det fulde beløb.

10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak

 1. I tilfælde af dårligt vejr, som eksempelvis kraftig regn, torden eller blæst, med en middelvind på mere end 8 m/s, aflyses turen og det fulde beløb tilbagebetales.

 2. Deltagerne har selv det fulde ansvar for deres sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af kano- eller kajakturen.

11. Ansvar

 1. Guideservice Danmark kan ikke gøres ansvarlig som følge af mangler ved den bookede opgave. Dette er udelukkende et mellemværende mellem kunden og den bookede annoncent.

  1. Guideservice Danmark forestår dog formidlingen af en reklamation til guiden, ligesom tilbagebetaling af et eventuelt afslag i købsprisen vil blive betalt via Guideservice Danmark.

  2. I tilfælde af en reklamation vil Guideservice Danmark i relevante tilfælde rette henvendelse til Pakkerejseankenævnet med henblik på deres vurdering.

 2. Guideservice Danmark forbliver ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes force majeure og hvis dette påberåbes.

 3. Ved force majeure forstås forhold, der er uden for Guideservice Danmarks kontrol og som denne ikke burde have forudset. Disse værende eksempelvis naturkatastrofer, krig, eller lignende.

 4. Guideservice Danmark forbliver endvidere ansvarsfri, hvis det kan godtgøres at opfyldelse af dennes forpligtelser vil være urimeligt byrdefulde for denne.

12. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist, der måtte udspringe af nærværende aftalevilkår eller et hvilket som helst aftaleforhold mellem parterne, skal behandles efter dansk ret, med de ændringer, der fremgår af parternes aftalegrundlag.

 2. Værneting for enhver tvist er Retten i Odense.

13. Kontakt

 1. Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til:
  Guideservice Danmark v/Mette Berrig
  Thorsgade 21
  5000 Odense C
  E-mail: info@GuideserviceDanmark.dk
  Telefon: +45 4156 2859

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!