Det er til hver en tid den danske version af Aftale-vilkår der er gældende.

Priser står under hver enkelt profil.

Under hver turbeskrivelse er vist, hvilke guider der kan turen - og dermed også deres priser.

En guide bookes på timebasis

En rejseleder bookes minimimum 2 sammenhængende fulde dage incl. indkvartering, fuld forplejning m.m.

Her finder du uddybende definitioner på forskellen mellem guide og rejseleder

Genvej til de enkelte afsnit i aftalevilkår:

 1. Generelt
 2. Guideservice Danmarks rolle som formidler
 3. Aftaleindgåelse
 4. Priser - ordinære og hasteopgaver
 5. Fordelskunde
 6. Aflysning
 7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere
 8. Fremtidige bookinger
 9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide
 10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak
 11. Ansvar
 12. Lovvalg og værneting
 13. Kontakt

De fulde aftalevilkår ses herunder

Aftale-vilkår

Gældende fra januar 2022

1. Generelt

 1. De til enhver tid gældende aftalevilkår regulerer samtlige aftaler mellem Guideservice Danmark, CVR-nr. 31405467 og kunden.

 2. Enhver ændring eller tillæg til disse vilkår eller andre indgåede aftaler er kun gældende, Hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 3. Når nærværende aftalevilkår er oversat til andre sprog og der måtte være uoverensstemmelse i forståelsen af teksten, vil den danske version være gældende.

 4. Ved "annoncent" forstås den person, som kunden booker, hvad enten dette er en guide, rejseleder eller foredragsholder

2. Guideservice Danmarks rolle som formidler

 1. I forbindelse med levering af den aftalte ydelse agerer Guideservice Danmark alene som formidler imellem kunden og den ansvarlige annoncent.

 2. Fra det øjeblik kunden foretager en booking af en annoncent gennem Guideservice Danmark, optræder Guideservice Danmark alene som formidler imellem kunden og annoncenten.

3. Aftaleindgåelse

 1. Forud for enhver aftaleindgåelse skal du som kunde acceptere disse aftalevilkår. Kunden opfordres til grundigt at gennemgå disse.

 2. Med kundens betaling af depositum iværksættes opgaven.

 3. Når opgaven efterfølgende bekræftes af Guideservice Danmark og kontaktdata fremsendes, anses aftalen som værende endeligt indgået.

 4. Kunden er ansvarlig for og bærer risikoen for, at de afgivne oplysninger er korrekte, idet Guideservice Danmark ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse.

4. Priser

 1. Igangsatte opgaver afregnes efter opgavens omfang. Hvis kunden ikke booker en af de foreslåede annoncenter, opkræver Guideservice Danmark honorar for håndtering af opgaven. Hvis Guideservice Danmark mod forventning ikke kan løse opgaven, opkræves hverken depositum eller honorar.

 2. Annoncenters priser fremgår på deres personlige profiler på websitet. Kunden kan frit vælge at booke en annoncent direkte via profilen og derved spare prisen for udarbejdelse af tilbud.

 3. Tidskrævende forespørgsler, udarbejdelse af tilbud, igangsatte eller aflyste opgaver afregnes efter opgavens omfang, dog minimum kr. 500,00 med tillæg af moms.

 4. Når en bookingbekræftelse er fremsendt, vil efterfølgende ændringer blive faktureret med et ændringshonorar. Ændringshonorar, booking af entreer og billetter m.m. faktureres med administrationsgebyr minimum kr. 150 + moms afhængig af tidsforbruget.

 5. Hasteopgaver afregnes altid med minimum kr. 1200,00 med tillæg af moms. Dette uanset om Guideservice Danmark kan finde en egnet annoncent.

  1. Rejseledere mindre end syv dage før opgaven skal udføres.

  2. Guider mindre end fire dage til opgaven skal udføres.

  3. Foredragsholdere mindre end syv dage før opgaven skal udføres.

 6. Fordelskunder

  Når et bureau forpligter sig til i Danmark udelukkende at booke guider og rejseledere gennem Guideservice Danmark opnås af Fordelskunde.

  En sådan aftale skal være særskilt indgået mellem kunden/bureauet og Guideservice Danmark og være gældende for alle fremtidige bookinger

 • For fordelskunder tilbyder Guideservice Danmark samarbejde med alle kundens eksisterende guider og rejseledere. Disse får fortrinsret til enhver opgave for kunden - efter dennes ønske.

 • Guideservice Danmark forpligter sig til at booke guider til alle fordelskundens ture, når de er booket minimum en måned før afviklingsdato.

 • Guideservice Danmark forpligter sig til at booke rejseledere til alle fordelskundens rejser, når de er booket minimum tre måneder før afviklingsdato.

 • Fordelskunder betaler ikke depositum.

 • Fordelskunder betaler ikke afbestillingsgebyr for guider ved aflysning mere end 48 timer før afvikling og for rejseledere 14 dage før afvikling. Ved senere aflysninger betales 50% af honoraret.

 • Fordelskunder får 50% rabat på sidste-øjebliks-bookinger (bookinger med mindre end 72 timer til afvikling for guider og 7 døgn til afvikling for rejseledere).

 • Fordelskunde får 5% rabat på resten af årets guidebookinger, når der i et år er gennemført bookinger for DKK 95.000 og for rejseledere DKK 150.000. Rabatten gælder for guider booket mere end 14 dage før opgavedato og for rejseledere booket mere end 3 måneder før afrejse.

6. Aflysning

 1. Kundens aflysning af en opgave skal ske skriftligt til Guideservice Danmark.

 2. I tilfælde af kundens aflysning fortabes det opkrævede depositum.

 3. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst fire ugers varsel, har den bookede annoncent ikke krav på betaling.

 4. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst tre ugers varsel har rejseledere og foredragsholdere krav på 50 % af honoraret. Herefter har rejseledere og foredragsholdere krav på det fulde honorar

 5. Hvis kunden aflyser en opgave med mindst to ugers varsel har øvrige guider krav på 50 % af honoraret. Herefter har guider krav på hele honoraret.

 6. I tilfælde af en annoncents aflysning, er denne forpligtet til at sørge for en kvalificeret afløser, hvortil den aflysende annoncent selv afholder enhver yderligere omkostning.

7. Særlige vilkår vedrørende forbrugere

 1. I henhold til forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, er booking af annoncent ikke omfattet af fortrydelsesretten, hvorfor afsnit 5 i dette dokument alene er gældende.

 2. I henhold til forældelsesloven kan en kunde, der er forbruger, reklamere over den leverede ydelse. Ved enhver rettidig og velbegrundet reklamation har kunden mulighed for afslag i prisen eller at få pengene tilbage.

8. Fremtidige bookinger

 1. Enhver fremtidig booking af eller henvendelse til en allerede booket annoncent, skal foregå via Guideservice Danmark

 2. Hvis kunden overtræder nærværende afsnit betales en bod pålydende kr. 8.000,00 pr. overtrædelse.

 3. Denne forpligtelse er gældende i 3 år efter seneste booking af den respektive annoncent.

9. Særlige vilkår vedrørende løbe- og cykelguide

 1. Deltagerne har selv det fulde ansvar for deres sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af løbe- eller cykelturen.

 2. Løbetempoet fremgår af beskrivelsen af løberuten. Løbe- eller cykelguiden er berettiget til at bortvise deltagere, der ikke kan følge med. Deltagerne har ikke krav på kompensation som følge heraf.

 3. Deltagerne er selv ansvarlige for at overholde færdselsloven og tage behørig hensyn til andre trafikanter samt øvrige forhold.

 4. Deltagerne sørger selv for at medbringe forplejning samt andet de kunne have brug for på turen.

 5. Hvis en guide bliver forhindret i at gennemføre en booking sørger Guideservice Danmark for at finde en anden guide. Hvis en anden guide ikke kan findes, tilbagebetales det fulde beløb.

10. Særlige vilkår vedrørende ture i kano og kajak

 1. I tilfælde af dårligt vejr, som eksempelvis kraftig regn, torden eller blæst, med en middelvind på mere end 8 m/s, aflyses turen og det fulde beløb tilbagebetales.

 2. Deltagerne har selv det fulde ansvar for deres sikkerhed og kan under ingen omstændigheder gøre hverken Guideservice Danmark eller guiden ansvarlig for uheld, sygdom eller andre følger af kano- eller kajakturen.

11. Ansvar

 1. Guideservice Danmark kan ikke gøres ansvarlig som følge af mangler ved den bookede opgave. Dette er udelukkende et mellemværende mellem kunden og den bookede annoncent.

  1. Guideservice Danmark forestår dog formidlingen af en reklamation til guiden, ligesom tilbagebetaling af et eventuel afslag i købsprisen vil blive betalt via Guideservice Danmark.

  2. I tilfælde af en reklamation vil Guideservice Danmark i relevante tilfælde rette henvendelse til Pakkerejseankenævnet med henblik på deres vurdering.

 2. Guideservice Danmark forbliver ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser, hvis dette skyldes force majeure og hvis dette påberåbes.

 3. Ved force majeure forstås forhold, der er uden for Guideservice Danmarks kontrol og som denne ikke burde have forudset. Disse værende eksempelvis naturkatastrofer, krig, eller lignende.

 4. Guideservice Danmark forbliver endvidere ansvarsfri, hvis det kan godtgøres at opfyldelse af dennes forpligtelser vil være urimeligt byrdefulde for denne.

12. Lovvalg og værneting

 1. Enhver tvist, der måtte udspringe af nærværende aftalevilkår eller et hvilket som helst aftaleforhold mellem parterne, skal behandles efter dansk ret, med de ændringer, der fremgår af parternes aftalegrundlag.

 2. Værneting for enhver tvist er Retten i Odense.

13. Kontakt

 1. Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til:
  Guideservice Danmark v/Mette Berrig
  Thorsgade 21
  5000 Odense C
  E-mail: info@GuideserviceDanmark.dk
  Telefon: +45 4156 2859

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467
© All copyrights reserved!